הוראות לתלמידים הנבחנים במבחני הבגרות

יש להגיע לבית הספר 30 דק' לפני מועד הבחינה.

יש להימצא בכיתות 15 דק' לפני תחילת הבחינה.

תלמידים מאחרים יפסידו זמן היבחנות.

שימו לב – באחריות התלמידים לוודא את מס' ת.ז. שלהם על גבי מחברת הבחינה.

טלפונים ומחשבים ניידים – בתוך התיקים במצב כבוי.

בהצלחה ! ! !

כניסה למערכת