תקנון בית הספר

חינוך הוא הדרך. האדם – הוא המטרה. – א. ד. גורדון

מבוא לתקנון ביה"ס

תקנון בית הספר נועד להסדיר את מערכת היחסים בבית הספר והפעילות במסגרתו לתועלת קהילת בית הספר. התקנון נועד להדריך את התלמידים, המורים וההורים, לגבי נוהגי המוסד, ובהיותו מסמך של מוסד בחברה דמוקרטית הוא כולל חובות וזכויות.

התקנון מושתת על האני מאמין הבית ספרי  על הערך של כבוד האדם, ועל השאיפה לקדם את רמת החינוך ואת תחושת המוגנות והרווחה של כולנו, מורים, תלמידים, הורים, ועובדי בית הספר. כללים ברורים של זכויות וחובות תורמים ליצירת אקלים חינוכי מיטבי.

תקנון בית הספר שנוסח בבסיסו על ידי מורים, הורים, ותלמידים מעודכן כעת על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך .התקנון תואם את חוקי מדינת ישראל, חוק זכויות התלמיד, חוזרי מנכ"ל משרד החינוך. התקנון יעודכן במהלך השנה על פי הוראות חדשות של מנכ"ל משרד החינוך. התקנון מפרט את חובותיהם וזכויותיהם של כל באי בית הספר והוא מחייב את כולם.

התקנון מצוי באתר בית הספר. מוטלת חובה על התלמידים והוריהם לקרוא את תקנון בי"ס ולקיים אותו.

כל הפרה של תקנון בית הספר ודרכי הטיפול בתלמיד יתועדו בתיקו האישי.

***

התוצאה העליונה של החינוך היא הסובלנות. – הלן קלר

תקנון ביהס תשפ (3)

כניסה למערכת