מהי מועצת תלמידים?

מועצת התלמידים הנה הגוף המייצג של תלמידי בית הספר.
מועצת התלמידים בבית הספר היא כלי חינוכי לטיפוח מנהיגות נוער נבחרת המושתתת על ערכים דמוקרטיים.
הפעילות במועצה מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח.
מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר תסייע לחיזוק קהילת בית הספר כגוף חינוכי, המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית, ותחזק את זיקת התלמידים ואת השתייכותם לבית הספר ולעקרונותיו.

מועצת התלמידים בבית הספר נבחרת בבחירות דמוקרטיות, ועליה לייצג את כלל תלמידי בית הספר.
כמו כן, עליה לדאוג לייצוג קבוצות ייחודיות, כמו עולים, תלמידי החינוך המיוחד, תלמידים בעלי ליקויי למידה ונציגי מסלולים ייחודיים בבית הספר.
על כל מועצה לפעול תוך שמירה על מדיניות המוסד החינוכי ועל דגשיו.
על המועצה לשמור על מדיניות בית הספר ועל צרכיו מול צורכי קהל הבוחרים – התלמידים.

תחומי המעורבות, האחריות והשותפות של מועצת התלמידים בבית הספר יוגדרו לאחר משא ומתן בין מנהלת בית הספר, המורים, ההורים ונציגי התלמידים. התחומים ייקבעו לאחר בירור שכל אחד מהצדדים יעשה ומתוך עמדה מנומקת. לאורך כל שנות הפעילות יתקיים דיאלוג שוטף בין ההנהלה, בשיתוף מנהל בית הספר, ובין נציגי התלמידים.

(חוזר מנכ"ל תשס"ב/1(א) 7.9-3)

 

חברי מועצת תלמידים  תקנון בחירות מועצת תלמידים  מועצת התלמידים במו"ר 

 

 

 

כניסה למערכת